Säännöt rekisteröity PRH:ssa 7.11.2019


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Liikenneopetus ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta,
ammattimaisen opetuksen merkitystä sekä alan yhtenäisyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys korostaa
liikenneturvallisuutta ja puuttuu tarvittaessa havaitsemiinsa
epäkohtiin tekemällä niihin korjausehdotuksia. Yhdistys voi tehdä
esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja liikenneturvallisuuden
edistämiseksi. Yhdistys voi järjestää koulutuksia ja muita vastaavia
tilaisuuksia. Yhdistys pyrkii myös varmistamaan sitä, että alaan
liittyvä teknologia ja innovaatiot tukevat pedagogisia tavoitteita.
Yhdistys toimii jäsentensä kanssa avoimesti kommunikoiden,
yhdenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kunnioittaen. Yhdistys voi
toimintansa tarkoituksen tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä henkilöjäsen, joka työskentelee
liikenneopetusalalla ja joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan
tarkoituksen. Hallitus päättää jäsenen hyväksymisestä. Jäsen joka
laiminlyö jäsenmaksunsa, rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii
tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa yhdistyksen
tarkoitukselle ja toiminnan laadulle, voidaan hallituksen
päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

4. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävä vuosimaksun suuruus päätetään yhdistyksen
vuosikokouksessa.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on 2 vuotinen. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä tarvittaessa muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi- toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen
niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, mahdolliset
palkkiot sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkasta
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.